Seminario Shige Kameo 6° dan Kyoshi Sensei
28 Febbraio 2020
Capodanno Giapponese
22 Gennaio 2022